مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بیست راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی -یکصد و شصت راس گوساله نر قطع شیر هلشتاین-هفتاد راس گوساله نر شیرخوار هلشتاین و ..... 1397/08/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات 1397/06/31 رجوع به آگهی
مزایده بیست و پنج 25 راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی -هفتاد 70 راس گوساله نر قطع شیر -هشتاد 80 راس گوساله نر شیرخوار و .... 1397/05/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش: ـ 15 راس گاو غیرآبستن غیراقتصادی ـ 60 راس گوساله نر قطع شیر ـ 20 راس گوساله نر شیرخوار ـ حدود 10 تن ـ و.... 1397/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات شامل: 15 راس گاو غیر آبستن غیراقتصادی، 190 راس گوساله نر قطع شیر، 140 راس گوساله نر شیرخوار و ... 1397/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات (بیست راس گاوز غیرآبستن غیراقتصادی ـ نود راس گوساله نر قطع شیر ، یکصد و پنجاه راس گوساله نر شیرخوار و ....) 1396/12/26 رجوع به آگهی
مزایده -بیست و پنج راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی -صد راس گوساله نر قطع شیر -یکصدوهشتاد راس گوساله نر شیرخوار و ..... 1396/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات (مقدار حدود 60 تن ماهی گرمابی آببندان ـ مقدار حدود سی و پنج تن برج طارم هاشمی ) 1396/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام شامل ۲۰ راس گاو غیرآبستن غیراقتصادی- ۱۵۰ راس گوساله نر قطع شیر- ۲۰۰ راس گوساله نر شیرخوار و... 1396/10/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 25 راس گاو غیر ابستن غیر اقتصادی، 50 راس تلیسه ابستن ، 170 راس گوساله نر قطع شیر ،280 راس گوساله نر شیرخوار ،6 راس گاو ابستن شیری و غیره 1396/09/28 1396/10/12
مزایده فروش محصولات (بیست و هفت راس گاو غیرآبستن غیراقتصادی ـ دویست راس گوساله نر قطع شیر ـ حدود چهل تن ماهی گرمابی ـ حدود چهل و پنج تن ماهی گرمابی 1396/09/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 60 تن ماهی گرمابی اببندان شماره 2 ، حدود 30 تن ماهی گرمابی آببندان شماره 5، حدود 170 تن برنج شیرودی، حدود 170 تن برنج شیرودی 1396/08/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 20 رأس گاو غیرآبستن غیراقتصادی ـ 220 رأس گوساله نر قطع شیر ـ 14 رأس تلیسه فری مارتین و غیرآبستن 1396/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 20 راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی - 100 راس گوساله نر قطع شیر - 5 راس گاو آبستن داشتی 1396/06/29 1396/07/11
مزایده فروش گاو و گوساله 1396/06/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و اقلام 1396/05/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات شرکت 1396/04/31 رجوع به آگهی
مزایده بیست راس گاو غیر آبستن غیر اقتصاد 1396/04/01 1396/04/13
مزایده فروش محصولات - 20 راس گاو غیرآبستن غیراقتصادی و... 1396/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش بیست ( 20 ) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی و... 1396/01/30 1396/02/12
صفحه 1 از 7