کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8122022 مزایده فروش سه ردیف زمین های مسکونی هر کدام به مساحت 300 مترمربع استان فارس 1403/03/30 1403/03/30
8122009 مزایده اجرای طرح مدیریت پسماند از مبدا استان فارس 1403/03/30 1403/03/30
8084692 مزایده فروش زمین های مسکونی استان فارس 1403/03/21 1403/03/30
8084679 مزایده اجرای طرح مدیریت پسماند از مبدا (واگذاری حق بهره برداری از جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت در سطح شهر) استان فارس 1403/03/21 1403/03/30
8081706 مزایده واگذاری حق بهره برداری از جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت در سطح شهر لار استان فارس 1403/03/21 1403/03/30
8081572 مزایده فروش زمین های مسکونی در بلوار سعدی استان فارس 1403/03/21 1403/03/30
8081571 مزایده فروش زمین های مسکونی استان فارس 1403/03/21 1403/03/30
8081570 مزایده فروش زمین های مسکونی در بلوار سعدی( مجوز شورای اسلامی شهر لار ص/377/2- 16/11/1402) استان فارس 1403/03/21 1403/03/30
8073174 مزایده اجاره یک باب دکه خدماتی به متراژ تقریبی 40 متر مربع استان فارس 1403/03/19 1403/03/19
8024969 مزایده اجاره یک باب دکه استان فارس 1403/03/06 1403/03/19
8023410 مزایده اجاره دکه باغ ملی لار طبق مجوز شورای اسلامی شهر استان فارس 1403/03/06 1403/03/19
7875681 مزایده فروش قطعات مسکونی با کاربری های تجاری - مسکونی / مسکونی استان فارس 1403/02/03 1403/02/03
7875048 مزایده فروش زمین های مسکونی شامل 5 مورد استان فارس 1403/02/03 1403/02/03
7875043 مزایده فروش واحد تجاری استان فارس 1403/02/03 رجوع به آگهی
7833744 مزایده فروش قطعات مسکونی با کاربری های تجاری - مسکونی / مسکونی استان فارس 1403/01/26 رجوع به آگهی
7833736 مزایده فروش واحدهای تجاری مساحت 98/19 مترمربع استان فارس 1403/01/26 1403/02/03
7833734 مزایده فروش زمین های مسکونی استان فارس 1403/01/26 1403/02/03
7833606 مزایده 5 قطعه زمین با کاربری : مسکونی استان فارس 1403/01/26 رجوع به آگهی
7833603 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی- زمین کاربری تجاری/ مسکونی استان فارس 1403/01/26 رجوع به آگهی
7833597 مزایده واحد تجاری استان فارس 1403/01/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23