کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8195928 مزایده واگذاری اماکن اجاره اتاق خونگیری کشتارگاه دام - اجاره زمین ترامپولین - اجاره منافع یک دستگاه کانکس استان مرکزی 1403/04/18 1403/04/18
8180484 مزایده واگذاری منافع محوطه اتاق استان مرکزی 1403/04/13 1403/04/13
8168398 مزایده واگذاری اماکن اجاره اتاق خونگیری کشتارگاه دام - اجاره زمین ترامپولین - اجاره منافع یک دستگاه کانکس استان مرکزی 1403/04/11 1403/04/18
8166404 مزایده اجاره اتاق خونگیری کشتارگاه دام استان مرکزی 1403/04/11 1403/04/18
8166398 مزایده اجاره زمین ترامپولین واقع در بوستان سلامت استان مرکزی 1403/04/11 1403/04/18
8166397 مزایده اجاره منافع یک دستگاه کانکس استان مرکزی 1403/04/11 1403/04/18
8147844 مزایده واگذاری منافع محوطه اتاق ضلع غربی واقع در آرامستان محلات سفلی استان مرکزی 1403/04/06 1403/04/13
8147310 مزایده واگذاری منافع محوطه اتاق استان مرکزی 1403/04/06 1403/04/13
8071809 مزایده سه باب مغازه شماره (1 و 2 و 3) ورودی استان مرکزی 1403/03/19 1403/03/19
8051164 مزایده سه باب مغازه شماره (1 و 2 و 3) ورودی استان مرکزی 1403/03/12 1403/03/19
8050096 مزایده تجدیدمزایده سه باب مغازه شماره (2و3و4) ورودی بوستان سرچشمه استان مرکزی 1403/03/12 1403/03/19
7965072 مزایده اجاره یک باب زمین چمن مصنوعی فوتبال استان مرکزی 1403/02/24 1403/02/24
7945699 مزایده سه باب مغازه شماره (2و3و4) ورودی بوستان سرچشمه استان مرکزی 1403/02/19 1403/02/26
7929316 مزایده اجاره یک باب زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرداری واقع در کوی امام رضا(ع)-مسکن مهر استان مرکزی 1403/02/18 1403/02/24
7929315 مزایده اجاره یک باب زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرداری واقع در کوی مطهری استان مرکزی 1403/02/18 1403/02/24
7926652 مزایده اجاره یک باب زمین چمن مصنوعی فوتبال استان مرکزی 1403/02/17 1403/02/24
7834040 مزایده اجاره منافع محوطه پارکینگ شرقی استان مرکزی 1403/01/26 1403/01/26
7834007 مزایده اجاره زمین تنیس استان مرکزی 1403/01/26 1403/01/26
7829954 مزایده 4 عنوان شامل: اجاره یک باب زمین چمن مصنوعی - اجاره منافع یک دستگاه کانکس استان مرکزی 1403/01/25 1403/01/25
7829948 مزایده سه ردیف اماکن شامل اجاره مغازه استان مرکزی 1403/01/25 1403/01/25
صفحه 1 از 11