مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری (اجاره) هفت باب مغازه جهت ارائه خدمات به ساکنین 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه مربوط به ارائه خدمات وسایل و تجهیزات باغبانی 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه مربوط به ارائه خدمات کارواش در بازارچه 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه مربوط به ارائه خدمات کافه بیرون بر در بازارچه 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه مربوط به ارائه خدمات لبنیات محلی در بازارچه مرکزی 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ( اجاره ) هفت باب مغازه جهت ارائه خدمات 1401/03/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل شرکت بهره برداری 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل شرکت 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل شرکت 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی 1401/03/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل 1401/03/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل 1401/03/18 1401/03/20
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل 1401/03/18 1401/03/20
مزایده فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل 1401/03/17 1401/03/16
صفحه 1 از 17