کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8221468 مزایده فروش 9 قطعه زمین با کاربری تجاری استان تهران 1403/04/24 1403/04/31
8191536 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191535 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191534 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191533 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191532 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191531 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191525 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191523 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191521 مزایده فروش 9 قطعه زمین تجاری واقع در شهرک آل یاسین (دشت ناصر) استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
8191227 مزایده فروش 9 قطعه زمین با کاربری تجاری استان تهران 1403/04/17 1403/04/31
7930699 مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری شهرداری به صورت اجاره استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7823131 مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری تجاری استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7809828 مزایده واگذاری زمین ها / نوع کاربری : تجاری استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7807387 مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری تجاری استان تهران 1403/01/16 1403/01/28
7750866 مزایده اجاره واحد استان تهران 1402/12/15 رجوع به آگهی
7734352 مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری تجاری استان تهران 1402/12/10 1402/12/15
7710301 مزایده زمین کاربری تجاری استان تهران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709095 مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری تجاری استان تهران 1402/12/07 1402/12/15
7689612 مزایده اجاره واحد استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12