مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/07/08 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین نهر متروکه 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 30/83 متر واقع 1398/12/14 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی - ششدانگ یک قطعه زمین نهر متروکه - پلاک ثبتی 243 فرعی از 3191 اص... 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/26 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی - ششدانگ یک قطعه زمین نهر متروکه 1398/11/14 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین باقیمانده پلاک ۱/۴۷ فرعی از ۳۱۵۳ اصلی بخش ۴ به مساحت ۱۲/۰۶ مترمربع با کاربری مسک... 1398/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4