مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اقلام اسقاط اداری میز، صندلی، کمد 1400/01/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم مستعمل و اسقاط 1399/12/14 1399/12/18
مزایده لوازم مستعمل و اسقاط انبار بهره برداری 1399/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دستگاه ترانس قدرت مستعمل 1399/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه ترانس قدرت مستعمل 1399/11/21 1399/11/26
مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط موجود در نیروگاه دیزلی 1399/06/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط موجود در نیروگاه دیزلی 1399/06/15 1399/06/22
مزایده ضایعات ساختمانی 1399/05/28 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات موجود در منازل سازمانی 1399/05/15 رجوع به آگهی
مزایده خرید سیم هادی هاگ و سیم محافظ 1398/12/24 1398/12/25
مزایده اقلام ضایعاتی 1398/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط 1398/12/10 1398/12/14
مزایده تجدید فروش اقلام عمومی (ضایعاتی, اسقاط و مستهلک) 1398/12/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش دیزل ژنراتور اسقاط 1398/11/30 رجوع به آگهی
مزایده اقلام عمومی (ضایعاتی-اسقاط-مستهلک) 1398/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام عمومی (ضایعاتی- اسقاط و مستهلک) 1398/11/20 1398/11/23
مزایده دیزل ژنراتور MVM اسقاط 1398/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 دستگاه تراس قدرت مازاد, مستعمل و اسقاط موجود در انبار بهره برداری 1398/07/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد، مستعمل و اسقاط موجود در انبار بهره برداری 1398/07/06 1398/07/16
مزایده فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد، مستعمل و اسقاط موجود در انبار بهره برداری 1398/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8