کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3748436 مزایده اقلام اسقاط اداری میز، صندلی، کمد استان فارس 1400/01/07 رجوع به آگهی
3710139 مزایده فروش لوازم مستعمل و اسقاط استان فارس 1399/12/14 1399/12/18
3709534 مزایده لوازم مستعمل و اسقاط انبار بهره برداری استان فارس 1399/12/14 رجوع به آگهی
3628870 مزایده فروش شش دستگاه ترانس قدرت مستعمل استان فارس 1399/11/21 رجوع به آگهی
3627502 مزایده فروش دستگاه ترانس قدرت مستعمل استان فارس 1399/11/21 1399/11/26
3180929 مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط موجود در نیروگاه دیزلی استان فارس 1399/06/19 رجوع به آگهی
3166113 مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط موجود در نیروگاه دیزلی استان فارس 1399/06/15 1399/06/22
3111574 مزایده ضایعات ساختمانی استان فارس 1399/05/28 رجوع به آگهی
3042749 مزایده ضایعات موجود در منازل سازمانی استان فارس 1399/05/15 رجوع به آگهی
2699069 مزایده خرید سیم هادی هاگ و سیم محافظ استان فارس، استان تهران 1398/12/24 1398/12/25
2680741 مزایده اقلام ضایعاتی استان فارس، استان بوشهر 1398/12/14 رجوع به آگهی
2665703 مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط استان فارس، استان بوشهر 1398/12/10 1398/12/14
2661498 مزایده تجدید فروش اقلام عمومی (ضایعاتی, اسقاط و مستهلک) استان فارس 1398/12/07 رجوع به آگهی
2641226 مزایده فروش دیزل ژنراتور اسقاط استان فارس 1398/11/30 رجوع به آگهی
2612867 مزایده اقلام عمومی (ضایعاتی-اسقاط-مستهلک) استان فارس 1398/11/23 رجوع به آگهی
2605185 مزایده فروش اقلام عمومی (ضایعاتی- اسقاط و مستهلک) استان فارس 1398/11/20 1398/11/23
2456628 مزایده دیزل ژنراتور MVM اسقاط استان بوشهر 1398/09/25 رجوع به آگهی
2273410 مزایده فروش 6 دستگاه تراس قدرت مازاد, مستعمل و اسقاط موجود در انبار بهره برداری استان فارس 1398/07/06 رجوع به آگهی
2273409 مزایده فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد، مستعمل و اسقاط موجود در انبار بهره برداری استان فارس 1398/07/06 1398/07/16
2256566 مزایده فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد، مستعمل و اسقاط موجود در انبار بهره برداری استان فارس 1398/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8