کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8168091 مزایده واگذاری اجاره تعدادی از غرفه ها استان خراسان رضوی 1403/04/11 رجوع به آگهی
8165323 مزایده تجدید مزایده واگذاری غرف و امکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و نیشابور-فیروزه فروشی خارج مجموعه خیام استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/13
8165321 مزایده تجدید مزایده واگذاری غرف و امکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/13
8165319 مزایده تجدید مزایده واگذاری غرف و اماکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/13
8165318 مزایده تجدید مزایده واگذاری غرف و امکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/13
8165315 مزایده تجدید مزایده واگذاری غرف و امکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/13
8165313 مزایده تجدید مزایده واگذاری غرف و امکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/13
8045284 مزایده اجاره : فروش کتاب داخل مجموعه خیام استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/17
8045283 مزایده واگذاری غرف و اماکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و شهرستان های نیشابور استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/17
8045281 مزایده واگذاری غرف و اماکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و شهرستان های نیشابور استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/17
8045280 مزایده واگذاری غرف و اماکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و شهرستان های نیشابور استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/17
8045278 مزایده اجاره : فیروزه فروشی خارج مجموعه استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/17
8045273 مزایده اجاره : ساختمان پایگاه اطلاع رسانی گردشگری ملک آباد استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/17
8045272 مزایده واگذاری غرف و اماکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و شهرستان های نیشابور استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/17
8045268 مزایده واگذاری غرف و اماکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و شهرستان های نیشابور استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/17
7868164 مزایده واگذاری غرفه های تحت پوشش استان خراسان رضوی 1403/02/02 1403/02/04
7859609 مزایده واگذاری استفاده از خدمات سالن همایش و فضای نمایشگاهی استان خراسان رضوی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859126 مزایده واگذاری اجاره تعدادی از غرفه های تحت پوشش استان خراسان رضوی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7854058 مزایده اجاره : غرفه فروش صنایع دستی و محصولات فرهنگی موزه بزرگ استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853998 مزایده بهره برداری از سالن همایش استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11