کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8162204 مزایده واگذاری زمین استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161438 مزایده فروش تعدادی قطعه زمین جهت واحدهای صنعتی و واحدهای خدماتی و کارگاهی بدون ارزیابی کیفی استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161276 مزایده واگذاری زمین استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161265 مزایده واگذاری زمین مساحت زمین مال : 1279.05 استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161263 مزایده واگذاری زمین استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161261 مزایده واگذاری زمین استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161260 مزایده واگذاری زمین استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161252 مزایده واگذاری زمین استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
7605018 مزایده تعدادی قطعه زمین جهت واحدهای صنعتی و واحدهای خدماتی و کارگاهی با کاربری کارگاهی / صنعتی / صنایع کوچک بدون آلودگی / انبار / خدماتی / صنعتی - سلولزی استان فارس 1402/11/10 1402/11/16
7603703 مزایده زمین استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603698 مزایده زمین استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603651 مزایده زمین استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603604 مزایده فروش زمین استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603534 مزایده زمین / سطح کل زمین : 102.2 استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603528 مزایده واگذاری زمین / سطح کل زمین : 1610.03 مترمربع استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603526 مزایده زمین استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603521 مزایده واگذاری زمین واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز / سطح کل زمین : 200 مترمربع استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603518 مزایده زمین استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603516 مزایده زمین استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603515 مزایده زمین / سطح کل زمین : 60 استان فارس 1402/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20