مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده قطعه 1400/11/14 1400/11/30
مزایده فروش زمین 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی قطعه با کاربری فلزی شیمیایی -کانی غیر فلزی 1400/11/06 1400/11/25
مزایده زمین 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی قطعه با کاربری: کانی غیر فلزی ـ فلزی و شیمیایی ـ خدماتی ـ غذایی و 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال: زمین 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین 1400/10/06 1400/10/15
مزایده فروش 12 مورد زمین 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی قطعه زمین در شهرکهای صنعتی 1400/10/05 1400/10/15
مزایده فروش 8 مورد زمین 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین ـ تعدادی قطعه زمین 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/09/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/07/27 1400/08/10
مزایده تعدادی قطعه زمین در شهرک های صنعتی بزرگ 1400/07/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12