مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش قطعه شماره 20 زمین 1401/02/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه شماره 17 زمین در خیابان 24 متری 1401/02/17 1401/02/20
مزایده فروش قطعه به مساحت 220 متر مربع 1401/02/17 1401/02/20
مزایده فروش قطعه به مساحت 220 متر مربع، 1401/02/17 1401/02/20
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه شماره 12 زمین 1401/02/11 1401/02/15
مزایده فروش قطعه شماره 11 زمین 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه شماره 13زمین 1401/02/11 1401/02/15
مزایده زمین به مساحت 220 متر مربع 1401/02/11 1401/02/15
مزایده فروش زمین 1401/02/11 1401/02/20
مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 220 متر مربع 1401/02/11 1401/02/15
مزایده فروش قطعه شماره 17 زمین 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه شماره 18 زمین 1401/02/11 1401/02/20
مزایده فروش زمین 1401/02/11 1401/02/20
مزایده فروش قطعه شماره 20 زمین 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6