مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه قطعه زمین 1399/05/20 1399/05/29
واگذاری سالن ورزشی تحت اختیار خود 1399/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1399/02/20 1399/02/29
وصول عواید میدان عرضه دام و اجناس شهر (دوشنبه بازار) 1399/02/20 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی تحت اختیار خود به صورت اجاره به مدت یک سال 1398/02/02 1398/02/11
وصول عواید میدان عرضه دام و اجناس شهر (دوشنبه بازار) 1397/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری وصول عواید میدان عرضه دام و اجناس شهر دوشنبه بازار 1397/12/08 رجوع به آگهی
فروش تاسیسات میدان میوه و تره بار 1397/06/11 رجوع به آگهی
فروش تاسیسات میدان میوه و تره بار 1397/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری وصول عواید میدان عرضه دام و اجناس شهر 1397/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2