کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8209693 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - موتورسیکلت ساوین به شماره انتظامی 376-81248 به رنگ قرمز استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209692 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - موتورسیکلت فاقد پلاک رنگ آبی استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209690 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - موتورسیکلت ساوین به شماره انتظامی 376-96935 به رنگ آبی مدل1395 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209688 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 27-858ن27 به رنگ سفید مدل 1378 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209687 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 17-355ی49 به رنگ سفید مدل 1381 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209685 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 17-418م12 به رنگ سفید مدل 1382 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209684 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 17-458د38 به رنگ سفید مدل 1383 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209683 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 27-259م51 به رنگ سفید مدل 1384 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209681 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 17-322د63 به رنگ سفید مدل 1393 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209679 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 27-727س94 به رنگ نقره ای مدل 1391 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209511 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 17-315ی23 به رنگ سفید مدل 1393 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209507 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 17-252ل11 به رنگ سفید مدل 1394 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209504 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 37-237م11 به رنگ سفید مدل 1394 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209503 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پراید به شماره انتظامی 17-159و82 به رنگ سفید مدل 1398 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209502 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پژو آردی به شماره انتظامی 27-672ط98 به رنگ یشمی مدل 1385 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209500 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پژو206 SDبه شماره انتظامی 27-358م58 به رنگ مشکی مدل 1389 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209499 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پژو206 به شماره انتظامی 17-994ص66 به رنگ سفید مدل 1390 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209498 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پژو206 SDبه شماره انتظامی 17-823هـ45 به رنگ سفید مدل 1390 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209496 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پژو206 به شماره انتظامی 17-538ق45 به رنگ سفید مدل 1393 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
8209493 مزایده عمومی 68دستگاه انواع خودرو سبک ؛ سنگین و موتورسیکلت - خودرو پژو405 به شماره انتظامی 27-729و95 به رنگ سفید مدل 1391 استان آذربایجان غربی 1403/04/20 1403/05/03
صفحه 1 از 7