کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8240169 مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو RD مدل 1382 استان خراسان جنوبی 1403/04/31 رجوع به آگهی
8240167 مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 1729فرعی از 29 اصلی استان خراسان جنوبی 1403/04/31 رجوع به آگهی
8240165 مزایده یک دستگاه موتورسیکلت گالاکسی به شماره پلاک 55674 ایران 792 مدل 1402 استان خراسان جنوبی 1403/04/31 رجوع به آگهی
8212960 مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1384 استان خراسان جنوبی 1403/04/21 رجوع به آگهی
8212610 مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سیلو مدل 1381به شماره پلاک 15 ق 788 ایران 64 استان خراسان جنوبی 1403/04/21 رجوع به آگهی
8212609 مزایده یک دستگاه کمپرسور دیزلی با موتور PERKINZ به همراه گاری حمل استان خراسان جنوبی 1403/04/21 رجوع به آگهی
8207038 مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1634 فرعی از 4688 استان خراسان جنوبی 1403/04/20 رجوع به آگهی
8207001 مزایده یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی 1633 فرعی از 4688 استان خراسان جنوبی 1403/04/20 رجوع به آگهی
8201886 مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مسکونی واقع در دشتغران استان خراسان جنوبی 1403/04/19 رجوع به آگهی
8178142 مزایده یک دستگاه دامپتراک به شماره ترتیبی نامگذاری شده 6 در معدن استان خراسان جنوبی 1403/04/13 رجوع به آگهی
8178140 مزایده یک دستگاه دامپتراک به شماره تولید X210700982 استان خراسان جنوبی 1403/04/13 رجوع به آگهی
8178136 مزایده یک دستگاه دامپتراک به شماره تولید X210700792 استان خراسان جنوبی 1403/04/13 رجوع به آگهی
8177308 مزایده یک دستگاه دامپتراک به شماره ترتیبی نامگذاری شده 8 در معدن استان خراسان جنوبی 1403/04/13 رجوع به آگهی
8171790 مزایده 4 قطعه سنگ معدنی به وزن 105/20 تن به شماره پلاک های 120 ، 121 ، 122 و 123 استان خراسان جنوبی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8144271 مزایده یک دستگاه دامپتراک به شماره تولید X210700792 استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8144269 مزایده یک دستگاه دامپتراک به شماره ترتیبی نامگذاری شده 8 در معدن استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8141179 مزایده یک دستگاه دامپتراک به شماره تولید X210700982 استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8140222 مزایده یک دستگاه دامپتراک به شماره ترتیبی نامگذاری شده 6 در معدن استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8140207 مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی 550 با شماره تولید SY0551CB11118 استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8140204 مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی 550 با شماره تولید SY0551CB09998 استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9