کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6630312 مزایده واگذاری 5 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارک ها استان فارس 1402/03/17 رجوع به آگهی
6595360 مزایده واگذاری 5 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارکها استان فارس 1402/03/07 رجوع به آگهی
6454730 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی متراژ 289/56 مترمربع استان فارس 1402/01/28 رجوع به آگهی
6421776 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی متراژ 289/56 م م استان فارس 1402/01/19 رجوع به آگهی
6353934 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی متراژ 289/56 م م استان فارس 1401/12/11 رجوع به آگهی
6325447 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان فارس 1401/12/04 رجوع به آگهی
6057227 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری استان فارس 1401/09/27 رجوع به آگهی
6022827 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری استان فارس 1401/09/16 رجوع به آگهی
5945332 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 216 مترمربع استان فارس 1401/08/23 رجوع به آگهی
5940229 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری متراژ 191/75 مترمربع استان فارس 1401/08/22 رجوع به آگهی
5931356 مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی استان فارس 1401/08/18 رجوع به آگهی
5921302 مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی استان فارس 1401/08/16 رجوع به آگهی
5917100 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 216 مترمربع استان فارس 1401/08/15 رجوع به آگهی
5770959 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری متراژ 191/75 مترمربع استان فارس 1401/07/18 رجوع به آگهی
5734864 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری متراژ 191/75 مترمربع استان فارس 1401/07/09 رجوع به آگهی
5675903 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری متراژ 126/02 مترمربع استان فارس 1401/06/20 رجوع به آگهی
5661083 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 191/75 مترمربع استان فارس 1401/06/15 رجوع به آگهی
5644715 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری متراژ 126/02 مترمربع استان فارس 1401/06/10 رجوع به آگهی
5633639 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 191/75 مترمربع استان فارس 1401/06/07 رجوع به آگهی
5592932 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری استان فارس 1401/05/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12