کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8058697 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شهرداری از طریق مزایده عمومی - کامیون بنز ال پی استان کرمان 1403/03/13 1403/03/17
8058696 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شهرداری از طریق مزایده عمومی - وانت مزدا استان کرمان 1403/03/13 1403/03/17
8058679 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شهرداری از طریق مزایده عمومی - کامیون اویکو استان کرمان 1403/03/13 1403/03/17
8058677 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شهرداری از طریق مزایده عمومی - لودر هپکو استان کرمان 1403/03/13 1403/03/17
8058668 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شهرداری از طریق مزایده عمومی - تراکتور رومانی استان کرمان 1403/03/13 1403/03/17
8031009 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 250 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8031008 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 250 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8031005 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 250 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8031001 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 250 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030998 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 250 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030995 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 250 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030993 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 250 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030989 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 200 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030986 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 200 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030983 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 200 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030978 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 200 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030971 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 200 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030970 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 200 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8030968 مزایده واگذاری تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی در شهر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 200 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/09
8005632 مزایده تعدادی از ماشین آلات خود استان کرمان 1403/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5