کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8051380 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری استان کرمان 1403/03/12 1403/03/21
7881645 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سبک وانت دوکابین کاپرا استان کرمان 1403/02/04 1403/02/05
7858637 مزایده 1 قطعه زمین با کاربری تجاری مساحت 89 مترمربع استان کرمان 1403/01/29 1403/01/28
7856249 مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت دوکابین کاپرا به شماره شهربانی 45ایران - 396 الف 18 مدل 1393 - فروش یک دستگاه خودرو وانت دوکابین کاپرا به شماره شهربانی 45ایران - 384 الف 18 مدل 1393 استان کرمان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7853684 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سبک وانت دوکابین کاپرا استان کرمان 1403/01/28 1403/02/05
7829537 مزایده 1 قطعه زمین با کاربری تجاری مساحت 89 مترمربع استان کرمان 1403/01/25 1403/01/28
7677006 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سبک وانت دو کابین کاپرا استان کرمان 1402/11/28 1402/12/02
7669980 مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت تک کابین کاپرا بمدل 1393 - یک دستگاه خودرو وانت تک کابین کاپرا مدل 1393-مشمول کمیسیون ماده 2 استان کرمان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7663171 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سبک وانت دو کابین کاپرا استان کرمان 1402/11/24 1402/12/02
7088826 مزایده وانت دوکابین کاپرا مدل 1393 - خوردو وانت دوکابین کاپرا مدل 1393 استان کرمان 1402/07/04 رجوع به آگهی
6883699 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری تجاری استان کرمان 1402/05/17 1402/05/18
6883695 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری تجاری استان کرمان 1402/05/17 1402/05/18
6847477 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سبک وانت دوکایبن کاپرا استان کرمان 1402/05/07 1402/05/09
6835638 مزایده دو ردیف مزایده شامل : فروش یک دستگاه خودروی سبک دوکابین کاپرا استان کرمان 1402/05/03 رجوع به آگهی
6726376 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری تجاری استان کرمان 1402/04/05 1402/04/04
6697520 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری تجاری: - به مساحت 82.18 مترمربع - به مساحت 80 مترمربع - به مساحت 60 مترمربع استان کرمان 1402/03/31 1402/04/04
6471871 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری استان کرمان 1402/02/04 1402/02/06
6471072 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری استان کرمان 1402/02/04 1402/02/06
6069512 مزایده فروش 18 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان کرمان 1401/09/30 1401/09/30
6057277 مزایده فروش 18 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان کرمان 1401/09/27 1401/09/30
صفحه 1 از 6