مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده انجام عملیات تفکیک پسماند در محل دپو 1401/01/22 1401/01/22
مزایده اجاره گود زباله جهت انجام عملیات تفکیک پسماند 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام عملیات تفکیک پسماند در محل دپو 1401/01/15 1401/01/22
مزایده واگذاری انجام عملیات تفکیک پسماند در محل دپو 1400/12/25 1400/12/25
مزایده اجاره گود زباله جهت انجام عملیات تفکیک پسماند 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام عملیات تفکیک پسماند در محل دپو را به مدت یکسال 1400/12/18 1400/12/25
مزایده واگذاری انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماندهای خشک 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماندهای خشک 1400/06/16 1400/06/30
مزایده واگذاری انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در مبدا 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در مبدا 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در مبدا 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در مبدا 1399/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در مبدا 1399/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی 1399/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/12/02 رجوع به آگهی
مزایده - اجاره گود زباله جهت انجام عملیات تفکیک پسماند 1399/11/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام عملیات تفکیک پسماند در محل دپو را به مدت یکسال 1399/11/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/11/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7