مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تجدید حراج محل رستوران و دو عدد غرفه - اجاره ساختمانی جهت کافی نت و گیم نت 1400/06/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل رستوران و دو عدد غرفه 1400/05/30 رجوع به آگهی
مزایده حراج محل رستوران باغ خانواده و دو عدد غرفه 1400/03/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل رستوران باغ خانواده و دو عدد غرفه 1400/03/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل رستوران باغ و غرفه 1400/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل رستوران باغ خانواده و دو عدد غرفه 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه کپی و تنقلات 1399/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه کپی و تنقلات 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه کپی و تنقلات 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه کپی و تنقلات 1399/11/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامبولین ـ محل استقرار دستگاه بادی 1395/07/11 1395/07/25
مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامبولین ـ محل ستقرار دستگاه بادی 1395/07/07 1395/07/25
مزایده اجاره رستوران ورودی واقع در بلوار 1395/06/28 1395/07/08
مزایده اجاره رستوران - واگذاری غرفه تنقلات 1395/06/25 1395/07/08
مزایده اجاره رستوران ورودی 1395/06/14 1395/06/25
صفحه 1 از 9