مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/04/05 رجوع به آگهی
مزایده حمام عمومی به انضمام یک باب واحد تجاری 1401/04/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1401/03/31 1401/04/04
مزایده اجاره واحد تجاری 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1401/03/24 1401/04/04
مزایده زمین / سطح کل زمین : 412 و .... 1401/03/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری 1401/03/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سوله و سالن به مساحت 1000 مترمربع بصورت اجاره 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری - اداری 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سوله و سالن به مساحت 1000 مترمربع بصورت اجاره 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری - اداری 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل استقرار کانکس های اغذیه فروشی 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل استقرار کانکس های اغذیه فروشی 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14