مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده ( اثاثه و منصوبات اداری) 1399/04/07 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده(اثاثه و منصوبات اداری) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی 1399/04/02 1399/04/04
پلاک ثبتی 3996 و 3997 - 10 فرعی از اصلی بخش یک نیشابور - مال زمین - کاربری مسکونی - مساحت 697.35 1399/02/09 رجوع به آگهی
اجاره یک باب انبار به متراژ 360 مترمربع 1398/12/14 1398/12/17
اجاره تمامی یک باب انبار به متراژ 540 مترمربع 1398/12/14 1398/12/17
فروش یک قطعه زمین مازاد بر نیاز خود به مساحت تقریبی 697/35 مترمربع 1398/09/30 رجوع به آگهی
قطعه زمین به مساحت تقریبی 697 مترمربع 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش حدود 220 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1396/09/22 رجوع به آگهی
فروش 220 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1396/09/21 1396/09/28
فروش حدود 220 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1396/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3