مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت عرصه : 196/17 مترمربع 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 209/60 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 249/27 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 232/08 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 321/43 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 330/60 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 213/70 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 20530 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سنگ شکن 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی عرصه 209.60 1400/12/03 1400/12/14
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سنگ شکن 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 213/16 متر مربع 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فرآورده های بتنی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارگاه سنگ شکن 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فرآورده های بتنی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فرآورده های بتنی 1400/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15