کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8212675 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی: زمین کاربری مال : خدماتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212673 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی : زمین کاربری مال : خدماتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212672 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی : زمین کاربری مال : خدماتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212671 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکها : زمین کاربری مال : خدماتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212465 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212464 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212460 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری-زمین صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212455 مزایده واگذاری زمین خدماتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212453 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212452 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکهای صنعتی-زمین خدماتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212451 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212450 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212449 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212448 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212447 مزایده واگذاری زمین صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212446 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی -زمین خدماتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212443 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212442 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212441 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
8212440 مزایده واگذاری حق بهره برداری 52 قطعه زمین صنعتی و صنفی در برخی از شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/21 1403/04/30
صفحه 1 از 6