کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7704634 مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی تعداد یک محوطه 19000 متر مربع با 985 غرفه استان گلستان 1402/12/05 1402/12/13
7704562 مزایده فروش تعداد 16 قطعه از زمین ها استان گلستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7672854 مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی یک محوطه 19000 متر مربع با 985 غرفه استان گلستان 1402/11/26 1402/12/13
7671333 مزایده فروش تعداد 16 قطعه از زمین ها استان گلستان 1402/11/26 رجوع به آگهی
7665356 مزایده واگذاری پنجشنبه بازار استان گلستان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7665257 مزایده 16 عنوان زمین مسکونی استان گلستان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7610396 مزایده فروش تعداد 16 قطعه از زمین ها استان گلستان 1402/11/11 1402/11/10
7608298 مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی یک محوطه 19000 متر مربع با 985 غرفه استان گلستان 1402/11/11 1402/11/10
7577590 مزایده فروش تعداد 16 قطعه از زمین ها استان گلستان 1402/11/03 1402/11/10
7577272 مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی استان گلستان 1402/11/03 1402/11/10
7571373 مزایده واگذاری اجاره پنجشنبه بازار استان گلستان 1402/11/02 رجوع به آگهی
7571340 مزایده زمین کاربری مسکونی استان گلستان 1402/11/02 رجوع به آگهی
7114041 مزایده 15 قطعه زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گلستان 1402/07/09 رجوع به آگهی
6981375 مزایده فروش تعداد 15 قطعه از زمینهای خود استان گلستان 1402/06/09 1402/06/20
6980725 مزایده زمین مسکونی استان مازندران 1402/06/09 رجوع به آگهی
6331872 مزایده تعداد 9 غرفه از املاک استان گلستان 1401/12/07 1401/12/07
6305353 مزایده واگذاری استیجاری تعداد 9 غرفه شامل مغازه ها و دکه ها استان گلستان 1401/11/30 رجوع به آگهی
6302598 مزایده اجاره تعداد 9 غرفه از املاک استان گلستان 1401/11/30 1401/12/07
6246558 مزایده فروش تعداد 9 غرفه از املاک خود استان گلستان 1401/11/16 رجوع به آگهی
6228465 مزایده فروش تعداد 9 قطعه از زمین های خود استان گلستان 1401/11/10 1401/11/18
صفحه 1 از 7