کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7984999 مزایده فروش پلاک با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984969 مزایده ششدانگ اعیان یک باب خانه با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984945 مزایده یک باب اعیانی خانه با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984939 مزایده فروش یک باب عمارت استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7978701 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 44.31 مترمربع که مقدار 5.6 مترمربع آن بنای پیشرفته در فضای خیابان استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7950529 مزایده فروش ششدانگ اعیان و سهم عرصه یک دستگاه آپارتمان 30 ساله استان تهران 1403/02/20 رجوع به آگهی
7944630 مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/19 رجوع به آگهی
7933526 مزایده فروش یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به مساحت 108 متر مربع بنای ساختمان دو طبقه قدیمی به مساحت حدود 240 مترمربع استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7933522 مزایده فروش ساختمان سه طبقه مشتمل بر یک طبقه زیرزمین با کاربری انباری مسکونی و طبقه همکف و یک طبقه روی همکف هر دو با کاربری مسکونی با مساحت هر طبقه 94 متر مربع و مساحت کل زیربنا 282 متر مربع استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7933411 مزایده فروش 14 ردیف از اموال منقول شامل: - زانو بند به تعداد 129 عدد - شکم بند بارداری به تعداد 22 عدد - جوراب واریس به تعداد 149 عدد - و ... استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7907785 مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه (ملک) مسکونی مساحت عرصه 160/59 مترمربع استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7907773 مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه با کابری تجار ی استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7907689 مزایده فروش 24 عدد طاقه پرده استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7907648 مزایده فروش سرقفلی یک باب مغازه بمساحت 82/5 مترمربع و انبار بمساحت 2/52 مترمربع استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7907629 مزایده فروش ملک به مساحت 83.5 مترمربع سرقفلی یک باب مغازه و انباری آپارتمان کاربری مسکونی اعیانی یک باب مغاز به مساحت حدود 23 مترمربع استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7901241 مزایده فروش سرقفلی و مالکیت یک باب مغازه با کاربری تجاری استان تهران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7897214 مزایده فروش واحد مسکونی استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7877801 مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7868955 مزایده سواری سیستم پراید تیپ جی ال ایکس آی دوگانه سوز مدل:1385:رنگ نقره ای متالیک استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7868776 مزایده فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 09.200 مترمربع استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4