کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7985407 مزایده فروش سیم کارت همراه اول استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984947 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7982029 مزایده فروش ملک یک قطعه آپارتمان مسکونی وضعیت خاص طلق به مساحت 61.68 مترمربع استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982025 مزایده فروش یک قطعه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7977521 مزایده فروش سیم کارت همراه اول استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7977511 مزایده یکدستگاه اپارتمان مسکونی با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7977506 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7977480 مزایده فروش ملک سه دانگ مشاع از شش دانگ و اعیان به مساحت 53.73 مترمربع آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7976206 مزایده فروش ملک ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 1500 مترمربع زمین وضعیت خاص طلق 3 واحد تجاری 255.04 مترمربع و 1 باب تعمیرگاه 732.66 مترمربع کاربری تجاری استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7971306 مزایده ملک ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 144 متر مربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971229 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971209 مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری با بر 3/45 متر و عمق 21/4 متر و ارتفاع 2/83 متر در طبقه همکف (به مساحت 17/1 مترمربع) استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971207 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 165 مترمربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971201 مزایده ملک کلنگی مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971199 مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971171 مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 07/65 م م استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971170 مزایده فروش زمین مسکونی با بنای احداثی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971165 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک مسکونی 288,80 مترمربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7969770 مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 200 متر مربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7969716 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8