کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8204344 مزایده فروش خورو سواری پژو پارس مدل 1384 استان تهران 1403/04/19 رجوع به آگهی
7987225 مزایده فروش آپارتمان با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7987205 مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 73.92 مترمربع کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7977464 مزایده فروش ملک به مساحت 41.92 دسیمترمربع یک ساختمان با 3 طبقه کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7977455 مزایده دو ردیف خط تلفن همراه استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7955858 مزایده فروش ملک مشاعی به مقدار نیم دانگ از سه دانگ یک قطعه زمین به مساحت 206.1 مترمربع استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7911485 مزایده فروش ملک مشاع با کاربری مسکونی به مساحت 96 مترمربع استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7892308 مزایده فروش عرصه و اعیان زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7892307 مزایده فروش ملک آپارتمان با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7883868 مزایده فروش سیم کارت همراه اول استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7883864 مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 78475 فرعی از 3 اصلی، قطعه 3 تفکیکی استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7883845 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7860868 مزایده فروش ملک مشاع با کاربری مسکونی استان تهران 1403/01/30 رجوع به آگهی
7857009 مزایده تسمه کارگاهی - انواع بلبرینگ استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856153 مزایده فروش ملک مشاع آپارتمان با کاربری مسکونی عرصه به مساحت 145/93 مترمربع استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7841711 مزایده فروش ملک با کاربری تجاری استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7828291 مزایده فروش ملک آپارتمان با کاربری مسکونی استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7828255 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7825792 مزایده فروش ملک بابت محکوم به مقدار 1/05 دانگ از ششدانگ کاربری زمین مسکونی مشتمل بر زیرزمین بمساحت 97.20 متر مربع انباری مسکونی و همکف 99.40 مسکونی و 36.50 متر مربع یکباب تجاری و طبقات بالای همکف 190... استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7822433 مزایده یکباب تجاری و سه باب مسکونی استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4