کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7987000 مزایده فروش ملک آپارتمانی به مساحت 163.65 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985974 مزایده فروش ملک مسکونی و تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985801 مزایده فروش سواری پراید جی تی ایکس آی رنگ نقره ای مدل 86 استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985338 مزایده ششدانگ اعیان و منافع استیجاری سهم العرصه یک باب آپارتمان مسکونی 156/38 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7985312 مزایده فروش یک باب آپارتمان مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984927 مزایده فروش ملک مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984898 مزایده فروش ملک یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 135.67 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984896 مزایده فروش ملک مسکونی - مغازه استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7982043 مزایده فروش مغازه - واحد مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982038 مزایده فروش مغازه - واحد مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982035 مزایده فروش ملک یک مغازه به صورت قولنامه ای به مساحت 25 مترمربع - ملک شماره دو واحد مسکونی یک باب منزل مسکونی ویلایی به مساحت عرصه 126 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7981034 مزایده فروش منزل مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7981024 مزایده فروش ملک آپارتمان با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7981016 مزایده فروش ملک مشاع با کاربری مسکونی عرصه به مساحت 179 مترمربع - اعیان متروکه مشتمل بر دو طبقه همکف به مساحت 61 مترمربع و طبقه اول 56 مترمربع و 10 مترمربع انباری مسکونی و یک باب مغازه تجاری بدون درب... استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980697 مزایده فروش یک واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980676 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به متراز 146/65 متر مربع استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980654 مزایده فروش ششدانگ ملک صورت 8 دربند مغازه استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980489 مزایده فروش خودرو سواری برلیانس استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980484 مزایده فروش عرصه یک قطعه باغ ویلایی به متراژ 2000 مترمربع کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7980392 مزایده فروش دویست و پنجاه هزار و چهل و چهار سهم مشاع از پانصد هزار و چهل و چار سهم عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به میزان 44.5000 مترمربع استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5