کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8242888 مزایده زمین به مساحت 250متر کاربری کارگاهی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/31 1403/05/10
8242882 مزایده فروش دو پلاک زمین با کاربری کارگاهی استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/31 1403/05/10
8140127 مزایده اجاره مجموعه های ورزشی شهرداری فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139638 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139635 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139633 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139631 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139630 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139627 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139626 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139625 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139623 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139620 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139619 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139617 مزایده مجموعه های ورزشی شهرداری فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139615 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139613 مزایده اجاره 12 باب مغازه در مجتمع فن آوران و عرصه محل استقرارکیوسک تجاری در بلوار فدائیان اسلام استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
8139611 مزایده مجموعه های ورزشی شهرداری فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/04 1403/04/13
7955673 مزایده اجاره یک واحد کشتارگاه و خودرو حمل گوشت استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/22 1403/02/30
7949861 مزایده اجاره یک باب ساختمان در پارک سرچشمه نوبت دوم استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/20 1403/02/30
صفحه 1 از 12