مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین با کاربری صنعتی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری صنعتی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / سطح کل زمین : 250 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری صنعتی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 160 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 160 مترمربع 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 پلاک زمین با کاربری کارگاهی 1401/01/22 1401/01/31
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 160 متر مربع 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی مساحت 160 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/18 1400/12/28
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 / سطح کل زمین : 250 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 / سطح کل زمین : 250 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 / سطح کل زمین : 250 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 / سطح کل زمین : 250 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 / سطح کل زمین : 250 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 1400/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7