مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین (قطعات تفکیکی) 1398/04/03 1398/04/10
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/04/03 1398/04/10
فروش زمین (قطعات تفکیکی) 1398/03/20 1398/03/27
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/03/20 1398/03/27
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/03/20 1398/03/27
قطعات تفکیکی مشروحه 1398/03/20 1398/03/27
قطعات تفکیکی 1398/03/13 1398/03/27
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبدا 1398/03/13 1398/03/27
فروش قطعات تفکیکی 1397/07/08 رجوع به آگهی
فروش قطعات تفکیکی:زمین 1397/06/07 1397/07/14
صفحه 1 از 3