مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره بوفه 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد چاپ و تکثیر 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات فلزی و غیر فلزی 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضای مسقف 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره واحد چاپ و تکثیر 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بوفه دانشکده 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واحد چاپ و تکثیر متعلق به دانشکده دامپزشکی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده به صورت اجاره واحد چاپ و تکثیر 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد چاپ و تکثیر 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد چاپ و تکثیر کتابخانه مرکزی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد چاپ و تکثیر دانشکده حقوق 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بوفه 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات فلزی و اثاثه اسقاط 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد چاپ و تکثیر دانشکدگان فنی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضای مسقف در ضلع شمال غربی باغ 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه مؤسسه باستان شناسی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بوفه کتابخانه مرکزی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد چاپ و تکثیر 1400/12/04 1400/12/14
مزایده اجاره بوفه کتابخانه مرکزی دانشگاه 1400/12/04 1400/12/14
صفحه 1 از 13