کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8205919 مزایده واگذاری شش دانگ یک (1) قطعه زمین استان اردبیل 1403/04/19 رجوع به آگهی
8203114 مزایده واگذاری شش دانگ یک (1) قطعه زمین استان اردبیل 1403/04/19 رجوع به آگهی
8174054 مزایده شش دانگ یک (1) قطعه زمین به مساحت 2633/6 مترمربع استان اردبیل 1403/04/12 رجوع به آگهی
8171097 مزایده آگهی مزایده نوبت اول زمین به پلاک ثبتی 5959 واقع در نمین جنب دانشگاه پیام نور-زمین مسکونی استان اردبیل 1403/04/12 1403/04/18
8097284 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093423 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093421 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093420 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093418 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093416 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093415 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093414 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093412 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093411 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093405 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8093404 مزایده آگهی اجاره 12 باب مغازه های واقع در کنار اتوبان نمین آستارا استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
7710984 مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ استان تهران 1402/12/07 1402/12/10
7685825 مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ جنب استان اردبیل 1402/11/30 1402/12/10
7436397 مزایده ششدانگ یک زمین به مساحت 380.13 مترمربع استان اردبیل 1402/09/23 رجوع به آگهی
7410366 مزایده فروش تعداد ششدانگ یک زمین استان اردبیل 1402/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7