مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی به مساحت حدود 192 مترمربع 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی 1400/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت حدود 173/50 مترمربع 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت حدود 173/50 مترمربع 1400/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین به منظور نصب کیوسک اغذیه فروشی 1400/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین به منظور نصب کیوسک اغذیه فروشی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی به مساحت های حدود 180/15 و 173/50 مترمربع 1400/01/30 1400/02/09
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی به مساحت های حدود 180/15 و 173/50 مترمربع 1400/01/23 1400/02/09
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی به مساحت های حدود 180/15 و 173/50 مترمربع 1399/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی به مساحت های حدود 180/15 و 173/50 مترمربع 1399/11/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 قطعه زمین 1399/09/24 1399/10/04
مزایده فروش 3 قطعه زمین 1399/09/17 1399/10/04
مزایده فروش ۵ قطعه زمین 1399/07/27 1399/08/07
مزایده فروش ۵ قطعه زمین 1399/07/20 1399/08/07
مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سبک 1399/06/22 1399/07/01
مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سبک 1399/06/22 1399/07/01
مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی به مساحت حدود 236 مترمربع 1399/06/15 1399/05/19
مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سبک 1399/06/15 1399/07/01
مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سبک خود با رعایت صرفه و صلاح شهرداری 1399/06/15 1399/07/01
مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سبک خود با رعایت صرفه و صلاح شهرداری 1399/05/20 1399/05/30
صفحه 1 از 6