کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8237964 مزایده واگذاری تبلیغات محیطی درون شهری (تابلو، بیلبورد و غیره) استان فارس 1403/04/30 1403/05/30
8236159 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8236152 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8236151 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8236087 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235958 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235929 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235925 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235923 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235913 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235908 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235907 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235906 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235905 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235902 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8235898 مزایده واگذاری تبلیغاتی محیطی (تابلو -بیلبورد- وغیره) بصورت اجاره ای به بخش خصوصی استان فارس 1403/04/30 1403/05/18
8211066 مزایده فروش املاک مازاد استان فارس 1403/04/20 1403/05/03
8183637 مزایده اجاره زمین شهربازی استان تهران 1403/04/14 1403/04/27
8172081 مزایده فروش املاک مازاد شهرداری فیروزاباد از تفکیکی عزیزان(13 قطعه): زمین کاربری مال : مسکونی استان فارس 1403/04/12 1403/05/03
8172036 مزایده فروش املاک مازاد شهرداری فیروزاباد از تفکیکی عزیزان(13 قطعه)-زمین مسکونی استان فارس 1403/04/12 1403/05/03
صفحه 1 از 10