کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8194827 مزایده فروش 11 واحد تجاری و 3قطعه زمین استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/18
8173244 مزایده فروش 11 واحد تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/12 1403/04/18
8134182 مزایده فروش 11 واحد تجاری و 4 قطعه زمین استان آذربایجان غربی 1403/04/03 1403/04/06
8120082 مزایده فروش 11 واحد تجاری و 4 قطعه زمین استان آذربایجان غربی 1403/03/30 1403/04/06
7759344 مزایده فروش قطعات آموزشی و تاسیسات روستایی استان آذربایجان غربی 1402/12/16 1402/12/17
7743781 مزایده فروش قطعات آموزشی و تاسیسات روستایی استان آذربایجان غربی 1402/12/13 1402/12/17
7447318 مزایده 34 عنوان شامل : فروش قطعات تجاری مساحت 67 - 71 - 34 - 40 - 24 - 36 - 50 مترمربع و.. استان آذربایجان غربی 1402/09/28 1402/09/29
7428647 مزایده قطعات تجاری روستایی شهرستان استان آذربایجان غربی 1402/09/21 1402/09/29
6983539 مزایده فروش قطعات تجاری روستایی استان آذربایجان غربی 1402/06/11 1402/06/13
6966678 مزایده 46 عنوان شامل : قطعه تجاری مساحت 67 مترمربع - قطعه تجاری مساحت 50 مترمربع - قطعه تجاری مساحت 40 مترمربع و.. استان آذربایجان غربی 1402/06/06 1402/06/13
6962896 مزایده فروش 5 واحد تجاری در محله سفت کاری استان آذربایجان غربی 1402/06/05 1402/06/06
6936400 مزایده فروش 5 واحد تجاری در محله سفت کاری استان آذربایجان غربی 1402/05/31 1402/06/06
6814762 مزایده فروش 5 واحد تجاری در مرحله سفت کاری استان آذربایجان غربی 1402/04/28 1402/04/31
6800305 مزایده فروش 5 واحد تجاری در مرحله سفت کاری استان آذربایجان غربی 1402/04/25 1402/04/31
6704280 مزایده فروش 2 واحد تجاری استان آذربایجان غربی 1402/04/03 1402/04/04
6690528 مزایده 2 واحد تجاری در مرحله سفت کاری زیربنای هر کدام 50 مترمربع- استان آذربایجان غربی 1402/03/29 رجوع به آگهی
6596689 مزایده 5 واحد تجاری استان آذربایجان غربی 1402/03/07 1402/03/11
6082714 مزایده واگذاری قطعات تجاری روستایی استان آذربایجان غربی 1401/10/05 1401/10/07
6067917 مزایده واگذاری قطعات تجاری روستایی استان آذربایجان غربی 1401/09/30 1401/10/07
5692444 مزایده فروش قطعات مسکونی استان آذربایجان غربی 1401/06/27 1401/06/29
صفحه 1 از 4