کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7961370 مزایده فروش چهار دستگاه تراکتور استان خراسان شمالی 1403/02/23 1403/03/02
7956967 مزایده فروش چهار دستگاه تراکتور مازاد برنیاز سازمان جهاد کشاورزی - فروش یک دستگاه تراکتور به شماره شاسی 85010294و شماره موتور 18281 استان خراسان شمالی 1403/02/22 1403/03/02
7956937 مزایده فروش چهار دستگاه تراکتور مازاد برنیاز سازمان جهاد کشاورزی - فروش یک دستگاه تراکتور به شماره شاسی 863532 و شماره موتور 370982 استان خراسان شمالی 1403/02/22 1403/03/02
7956934 مزایده فروش چهار دستگاه تراکتور مازاد برنیاز سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی 1403/02/22 1403/03/02
7956923 مزایده فروش چهار دستگاه تراکتور مازاد برنیاز سازمان جهاد کشاورزی - فروش یک دستگاه تراکتور به شماره شاسی 65008378 , شماره موتور 41826 استان خراسان شمالی 1403/02/22 1403/03/02
7956389 مزایده فروش چهار دستگاه تراکتور مازاد بر نیاز استان خراسان شمالی 1403/02/22 1403/03/02
7521415 مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین میتسوبیشی مازاد بر نیاز استان خراسان شمالی 1402/10/18 1402/10/27
7516041 مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین میتسوبیشی استان خراسان شمالی 1402/10/17 1402/10/27
7515272 مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین میتسوبیشی مازاد استان خراسان شمالی 1402/10/17 رجوع به آگهی
7425280 مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین میتسوبیشی استان خراسان شمالی 1402/09/20 1402/09/30
7381203 مزایده فروش اموال مازاد برنیاز سماور کوچک- صندلی پایه فلزی- صندلی چوبی- صندلی چوبی - صندلی فلزی اداری و... استان خراسان شمالی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7376917 مزایده فروش اموال مازاد برنیاز سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی 1402/09/06 1402/09/18
6985432 مزایده فروش یک قطعه زمین (اعیان و عرصه) استان خراسان شمالی 1402/06/11 رجوع به آگهی
6980720 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 316.6 استان خراسان شمالی 1402/06/09 رجوع به آگهی
6980425 مزایده فروش یک قطعه زمین (اعیان و عرصه) استان خراسان شمالی 1402/06/08 رجوع به آگهی
6965969 مزایده فروش یک قطعه زمین اعیان و عرصه استان خراسان شمالی 1402/06/05 1402/06/16
6960751 مزایده فروش یک قطعه زمین اعیان و عرصه استان خراسان شمالی 1402/06/04 1402/06/16
6960501 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 929.54 / مساحت اعیان : 300 / سطح کل زمین : 929.54 استان خراسان شمالی 1402/06/04 رجوع به آگهی
6707312 مزایده فروش یک قطعه زمین استان خراسان شمالی 1402/04/03 1402/04/10
6707260 مزایده فروش یک قطعه زمین استان خراسان شمالی 1402/04/03 1402/04/10
صفحه 1 از 4