کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8133749 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - موتورسیکلت احسان 125ccبه شماره انتظامی691-59953 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133748 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی84-384ق97 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133747 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی75-741ق51 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133746 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی45-187و23 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133745 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی94-994ج76 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133744 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی65-624م45 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133743 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405 به شماره انتظامی75-881ص49 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133742 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی95-516ل56 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133741 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی84-849د93 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133740 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی93-372و84 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133739 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی75-125د72 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133738 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی73-428ج11 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133737 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی63-221ق21 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133736 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی84-214س38 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133735 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی84-394ل12 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133734 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی75-422ق46 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133733 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی83-554م18 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133732 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو405به شماره انتظامی83-495و23 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133730 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - پژو روآبه شماره انتظامی73-724ج49 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
8133729 مزایده فروش 132 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتور سیکلت - سمند ایکس7به شماره انتظامی95-941س98 استان فارس 1403/04/03 1403/04/13
صفحه 1 از 9