کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8228118 مزایده فروش 1 پلاک در اراضی کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 رجوع به آگهی
8216860 مزایده فروش 5 پلاک در اراضی شهرک با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/23 رجوع به آگهی
8210390 مزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/27
8209363 مزایده فروش 1 پلاک با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/20 رجوع به آگهی
8194418 مزایده فروش پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/24
8194417 مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/24
8194416 مزایده فروش پلاک مسکونی به مساحت عرصه مال : 200 مترمربع استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/24
8194415 مزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش پلاک مسکونی شماره 479واقع در اراضی نگین استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/24
8194413 مزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش پلاک مسکونی شماره 481 : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/24
8188311 مزایده فروش 5 پلاک در اراضی شهرک با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/04/16 رجوع به آگهی
8077926 مزایده فروش 4 پلاک مسکونی هر کدام به مساحت 200 مترمربع استان اصفهان 1403/03/20 1403/03/12
8051345 مزایده فروش 4 پلاک مسکونی هر کدام به مساحت 200 مترمربع استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/12
8050974 مزایده آگهی مزایده نوبت دوم فروش پلاک مسکونی شماره 471واقع در اراضی نگین استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/19
8050969 مزایده آگهی مزایده نوبت دوم فروش پلاک مسکونی شماره 469واقع در اراضی نگین استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/19
8050968 مزایده آگهی مزایده نوبت دوم فروش پلاک مسکونی شماره 470واقع در اراضی نگین استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/19
8050967 مزایده آگهی مزایده نوبت دوم فروش پلاک مسکونی شماره 468واقع در اراضی نگین استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/19
7966805 مزایده فروش 5 پلاک با کاربری مسکونی به مساحت هر کدام 200 مترمربع استان اصفهان 1403/02/24 1403/02/17
7930468 مزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش پلاک مسکونی شماره 471واقع در اراضی نگین استان اصفهان 1403/02/18 1403/02/25
7930467 مزایده زمین مسکونی استان اصفهان 1403/02/18 1403/02/25
7930458 مزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش پلاک مسکونی شماره 469واقع در اراضی نگین استان اصفهان 1403/02/18 1403/02/25
صفحه 1 از 22