کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6553739 مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو استان اصفهان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6545144 مزایده فروش ملک از اراضی کارگاهی استان اصفهان 1402/02/24 1402/02/24
6543264 مزایده فروش یک پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/02/24 رجوع به آگهی
6532027 مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی استان اصفهان 1402/02/20 رجوع به آگهی
6531615 مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو استان اصفهان 1402/02/20 رجوع به آگهی
6522048 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : صنعتی استان اصفهان 1402/02/18 رجوع به آگهی
6522046 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/02/18 رجوع به آگهی
6517304 مزایده فروش پلاک 233 از اراضی کارگاهی استان اصفهان 1402/02/17 رجوع به آگهی
6515874 مزایده فروش یک پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/02/17 رجوع به آگهی
6449314 مزایده فروش پلاک 233 از اراضی کارگاهی استان اصفهان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6449313 مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو استان اصفهان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6449251 مزایده فروش 3 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/01/27 1402/01/27
6431497 مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو استان اصفهان 1402/01/21 رجوع به آگهی
6431304 مزایده فروش پلاک 233 از اراضی کارگاهی استان اصفهان 1402/01/21 رجوع به آگهی
6431274 مزایده فروش 3 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/01/21 رجوع به آگهی
6430951 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 196.69 استان اصفهان 1402/01/21 رجوع به آگهی
6430835 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/01/21 رجوع به آگهی
6430829 مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو استان اصفهان 1402/01/21 رجوع به آگهی
6430806 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/01/21 رجوع به آگهی
6350379 مزایده فروش 3 پلاک مسکونی استان اصفهان 1401/12/10 1401/12/10
صفحه 1 از 17