کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8159891 مزایده واگذاری کتابخانه اندیشه استان قزوین 1403/04/10 1403/04/13
8159885 مزایده اجاره زمین ورزشی اسکیت پرستار استان قزوین 1403/04/10 1403/04/13
8159883 مزایده واگذاری مرکز فروش امامزاده حسین (ع) استان قزوین 1403/04/10 1403/04/13
8159882 مزایده واگذاری قرائتخانه آیت اله بهجت استان قزوین 1403/04/10 1403/04/13
8044821 مزایده واگذاری مجموعه ورزشی شقایق استان قزوین 1403/03/10 1403/03/17
8044813 مزایده واگذاری زمین اسکیت پرستار استان قزوین 1403/03/10 1403/03/17
8044797 مزایده واگذاری سالن ورزشی هشت بهشت استان قزوین 1403/03/10 1403/03/17
8028233 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028232 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : تجاری مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028231 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028230 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : تجاری استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028229 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : تجاری استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028228 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : تجاری مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028227 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028226 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028225 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028221 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028220 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028216 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
8028213 مزایده فروش 14 قطعه زمین با شرایط اقساط : زمین کاربری مال : مسکونی استان قزوین 1403/03/07 1403/03/12
صفحه 1 از 14