کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8159741 مزایده فروش لوله های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده - لوله های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده استان قم 1403/04/10 1403/04/16
8155002 مزایده فروش لوله های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده استان قم 1403/04/09 1403/04/16
8133132 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال از سد به شهر برای تولید انرژی برقابی از طریق تامین منابع مالی ،طراحی ،نصب، راه اندازی و بهره برداری به روش BOO استان قم 1403/04/02 1403/04/10
8132941 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آّب از خط انتقال از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه فشار شکن شماره 7 استان قم 1403/04/02 1403/04/10
8132940 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آّب از خط انتقال از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه فشار شکن شماره 6 استان قم 1403/04/02 1403/04/10
8132938 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آّب از خط انتقال از سد کوچری به شهر استان قم 1403/04/02 1403/04/10
8132926 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد برای تولید انرژی برقآبی از طریق تامین منابع مالی ،طراحی ،نصب راه اندازی و بهره برداری به روش BOO استان قم 1403/04/02 1403/04/10
8132924 مزایده موضوع مناقصه: عملیات اجرایی تکمیل مجتمع رفاهی شهر سوخته (آمفی تئاتر) استان قم 1403/04/02 1403/04/10
8091742 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد برای تولید انرژی برقآبی استان قم 1403/03/22 1403/04/10
8091741 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد به روش BOO استان قم 1403/03/22 1403/04/10
8085889 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال از سد به شهر برای تولید انرژی برقابی از طریق تامین منابع مالی ،طراحی ،نصب، راه اندازی و بهره برداری به روش BOO استان قم 1403/03/21 1403/04/10
7977165 مزایده فروش لوله های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده استان قم 1403/02/26 1403/03/01
7973945 مزایده فروش لوله های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده - لوله های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده استان قم 1403/02/26 1403/03/01
7969549 مزایده فروش لوله های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده استان قم 1403/02/25 1403/03/01
7790747 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آّب از خط انتقال آب از سد در ایستگاه های فشار شکن 5، 6و 7 برای تولید انرژی برقآبی از طریق تامین منابع مالی، طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری استان قم 1402/12/28 رجوع به آگهی
7787210 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد به روش BOO استان قم 1402/12/26 1403/01/25
7781909 مزایده قرارداد واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب استان قم 1402/12/23 1403/01/25
7643279 مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای مسیل فرعی رودخانه استان قم 1402/11/17 1402/11/25
7641428 مزایده واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای استان قم 1402/11/17 رجوع به آگهی
7543622 مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای مسیل فرعی رودخانه استان قم 1402/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5