مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده دوقطعه زمین - دو واحد تجاری 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده دوقطعه زمین ـ مزایده دو واحد تجاری 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده دوقطعه زمین و دو واحد تجاری 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری و حمل مواد (زباله ها) قابل بازیافت 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری و حمل مواد (زباله ها) قابل بازیافت 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده احداث کفسازی - خرید و پخش آسفالت - جمع آوری و حمل مواد (زباله ها) قابل بازیافت 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری و حمل مواد (زباله ها) قابل بازیافت 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده خودرو مان - کامیونت زباله کش دو محور - ماشین جاروب دولوو - رنو 5 اوراقی - وانت مزدا دوکابین 2000 تک سوز 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه با کاربری تجاری 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین - فروش دو باب از مغازه های مجتمع تجاری - فروش یک دستگاه خودرو رنو اقساطی و یک دستگاه کامیون مان - فروش یک دستگاه ماشین جاروب دونو و یک دستگاه وانت مزاد دو کابین 1399/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین - فروش دو باب از مغازه های مجتمع تجاری - فروش یک دستگاه خودرو رنو اقساطی و یک دستگاه کامیون مان - فروش یک دستگاه ماشین جاروب دونو و یک دستگاه وانت مزاد دو کابین 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش وانت نیسان - خودرو مان - کامیونت زباله کش دو محور - ماشین جاروب دولوو - رنو 5 - وانت نیسان اوراقی رنگ آبی - وانت مزدا دو کابین 2000 تکسوز 1399/10/15 رجوع به آگهی
مزایده - واحد تجاری کاربری تجاری- مساحت ۲۰.۵۱ - - واحد تجاری کاربری تجاری - مساحت ۲۰.۶۸ - 1399/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند قطعه زمین با کاربری مسکونی - دو باب از مغازه های تجاری - یک قطعه زمین با کاربری مزروعی - 2 باب از مغازه های بازار روز - چند دستگاه خودرو 1399/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند قطعه زمین با کاربری مسکونی - فروش دو باب از مغازه های تجاری - فروش یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع با کاربری مزروعی و ... 1399/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9