کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8232139 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8232137 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8232135 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8232134 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8232132 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8231125 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8231124 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8231122 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8231121 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/28 1403/05/03
8229951 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/03
8229459 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/03
8229451 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/03
8229446 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/03
8229445 مزایده واگذاری به اجاره مدارس ( مازاد دولتی ) جهت برگزاری کلاس های پیش دبستانی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/03
7807895 مزایده واگذاری به اجاره مغازه استان آذربایجان غربی 1403/01/16 رجوع به آگهی
7768722 مزایده اجاره اتاق استان آذربایجان غربی 1402/12/20 رجوع به آگهی
7697299 مزایده اجاره : اتاق بخش پوست و مو استان آذربایجان غربی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697286 مزایده اجاره اتاق شماره دو - بخش پوست و مو استان آذربایجان غربی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7603786 مزایده واگذاری به صورت اجاره اتاق (بخش پوست و مو) استان آذربایجان غربی 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603783 مزایده اجاره اتاق شماره یک جنب دندانپزشکی استان آذربایجان غربی 1402/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4