کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8201522 مزایده واگذاری اجاره اماکن تجاری و مراکز آموزشی مازاد و باغ بکه استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201458 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی مازاد باغ بکه آموزش و پرورش شهرستان شهریار استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201452 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی مازاد باغ بکه آموزش و پرورش شهرستان شهریار استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201266 مزایده واحد تجاری شماره17 جنب مدرسه شهیدان هاشمی استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201189 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی اجاره : واحد تجاری شماره 2کرد امیر استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201184 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی مازاد باغ بکه آموزش و پرورش شهرستان شهریار استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201182 مزایده اجاره واحد تجاری شماره 15 استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201177 مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1 باباسلمان استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201175 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی اجاره : واحد تجاری شماره 7 خادم آباد استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201170 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی اجاره : واحد تجاری شماره 16خادم آباد استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201167 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی اجاره : واحد تجاری شماره 5 جنب اداره استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201166 مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1کرد امیر استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201163 مزایده اجاره : واحد تجاری شماره 16جنب اداره استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201161 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی مازاد باغ بکه آموزش و پرورش شهرستان شهریار استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201160 مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 فردوسیه استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201159 مزایده اجاره : اجاره واحد تجاری شماره 2 فردوسیه استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8201158 مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1 فردوسیه استان تهران 1403/04/19 1403/04/28
8008592 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی مازادآموزش و پرورش شهرستان شهریار استان تهران 1403/03/01 1403/03/09
8008591 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی مازادآموزش و پرورش شهرستان شهریار استان تهران 1403/03/01 1403/03/09
8008588 مزایده اماکن تجاری و مراکز آموزشی مازادآموزش و پرورش شهرستان شهریار استان تهران 1403/03/01 1403/03/09
صفحه 1 از 13