کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8187262 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1403/04/16 1403/04/24
8186901 مزایده فروش5 قطعه زمین باکاربری مسکونی استان همدان 1403/04/16 1403/04/24
8186899 مزایده فروش5قطعه زمین باکاربری مسکونی استان همدان 1403/04/16 1403/04/24
8186897 مزایده فروش5قطعه زمین باکاربری مسکونی استان همدان 1403/04/16 1403/04/24
8186894 مزایده فروش 5 قطعه زمین باکاربری مسکونی واقع در نهاوند بلوار امام حسین وشهرک حیدری استان همدان 1403/04/16 1403/04/24
8186890 مزایده فروش 5 قطعه زمین باکاربری مسکونی استان همدان 1403/04/16 1403/04/24
8161642 مزایده 3 عنوان فروش سرقفلی استان تهران 1403/04/10 1403/04/10
8131492 مزایده فروش سرقفلی سه واحد تجاری استان همدان 1403/04/02 1403/04/10
8129659 مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری استان همدان 1403/04/02 1403/04/10
8129285 مزایده فروش سرقفلی واحد های شماره 1و5و6طبقه سوم واقع در مجتمع تجاری باران استان همدان 1403/04/02 1403/04/10
8129284 مزایده فروش سرقفلی واحد های شماره 1و5و6طبقه سوم واقع در مجتمع تجاری باران استان همدان 1403/04/02 1403/04/10
8129280 مزایده فروش سرقفلی واحد های شماره 1و5و6طبقه سوم واقع در مجتمع تجاری باران استان همدان 1403/04/02 1403/04/10
8008394 مزایده فروش یک قطعه زمین باکاربری تجاری استان همدان 1403/03/01 1403/03/08
8008390 مزایده فروش یک قطعه زمین باکاربری تجاری استان همدان 1403/03/01 1403/03/08
8008200 مزایده فروش یک قطعه زمین باکاربری تجاری واقع در نهاوند بلوار امام حسین ترمینال سابق کرمانشاه قطعه 102 استان همدان 1403/02/31 1403/03/08
8007429 مزایده فروش یک قطعه زمین باکاربری تجاری واقع در نهاوند بلوار امام حسین ترمینال سابق کرمانشاه قطعه 95 استان همدان 1403/02/31 1403/03/08
8007338 مزایده فروش یک قطعه زمین باکاربری تجاری استان همدان 1403/02/31 1403/03/08
8007335 مزایده فروش یک قطعه زمین باکاربری تجاری استان همدان 1403/02/31 1403/03/08
8007331 مزایده فروش یک قطعه زمین باکاربری تجاری واقع در نهاوند بلوار امام حسین ترمینال سابق کرمانشاه قطعه 97مغازه کاربری مال : تجاری استان همدان 1403/02/31 1403/03/08
8007330 مزایده فروش یک قطعه زمین باکاربری تجاری استان همدان 1403/02/31 1403/03/08
صفحه 1 از 23