مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری مدیریت امور آرامستان 1401/02/24 1401/03/03
مزایده واگذاری مدیریت امور آرامستان 1401/02/18 1401/03/03
مزایده واگذاری مدیریت امور آرامستان شهر 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام 1401/01/23 1401/02/04
مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام متعلق به شهرداری 1401/01/16 1401/02/04
مزایده واگذاری بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام 1400/12/08 1400/12/25
مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام متعلق به شهرداری 1400/11/30 1400/12/15
مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه 1400/11/28 1400/12/25
مزایده فروش یک قطعه زمین - کاربری کارگاهی صنعتی - مساحت 1252/8 مترمربع 1400/11/27 1400/12/07
مزایده فروش یک قطعه زمین - کاربری کارگاهی صنعتی - مساحت 1252/8 مترمربع 1400/11/21 1400/12/07
مزایده فروش زمین با کاربری صنعتی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده برش، جمع آوری و فروش شاخه و همچنین درختان خشک سطح شهر 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین - کاربری کارگاهی صنعتی - مساحت 1252/8 مترمربع 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری صنعتی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی صنعتی مساحت ۱۲۵۲/۸ مترمربع 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام متعلق به شهرداری 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های شهرداری 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام 1400/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17