مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد ۲ دستگاه از خودروهای فرسوده 1399/06/22 رجوع به آگهی
خودرو فرسوده 1399/06/20 رجوع به آگهی
تعداد ۲ دستگاه از خودروهای فرسوده 1399/06/20 رجوع به آگهی
تعداد 2 دستگاه از خودروهای فرسوده خود 1399/06/20 رجوع به آگهی
- ضایعات سر لوله های تولیدی - مقدار تقریبی 1.000 تن - اکسید آهن -مقدار تقریبی 1.000 تن 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش ضایعاتی سرلوله های تولیدی - اکسید آهن 1399/05/12 رجوع به آگهی
- ضایعات سر لوله های تولیدی - مقدار تقریبی 1.000 تن و - اکسید آهن -مقدار تقریبی 1.000 تن 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش ضایعات تولیدی - ضایعات سر لوله های تولیدی - اکسید آهن 1399/04/29 رجوع به آگهی
فروش ضایعات تولیدی 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 20 دستگاه از انواع خودروهای فرسوده خود 1399/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7