مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفههای پایانه های مسافربری 1401/02/22 1401/02/27
مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1401/02/17 1401/02/27
مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/12/22 1400/12/24
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/12/15 1400/12/24
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه مسافربری 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده حق بهره برداری تعدای از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/09/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه مسافربری 1400/09/18 رجوع به آگهی
مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدای از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/06/30 1400/07/11
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه ها 1400/06/30 1400/07/11
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/05/19 1400/05/31
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/04/22 1400/05/03
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/03/30 1400/04/09
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/03/03 1400/03/12
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1400/03/03 1400/03/12
مزایده واگذاری حق بهره برداری بخشی از فضای تبلیغاتی سطح خارجی پل عابر پیاده 1400/02/28 1400/03/08
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه ها 1400/02/05 1400/02/16
صفحه 1 از 12