کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8166460 مزایده ساخت و نصب دو عدد تابلو آگهی و بهره برداری از فضای تبلیغاتی از عرشه پل عابر پیاده مقابل پایانه استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/23
8163878 مزایده بهره برداری بخشی از فضای تبلیغاتی حدود تعیین شده توسط سازمان از سطح خارجی عرشه پل عابر پیاده مقابل پایانه مسافربری استان اصفهان 1403/04/10 1403/04/23
8084958 مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8084751 مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8083976 مزایده بهره برداری از یک غرفه واقع در پایانه مسافربری جی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081998 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081996 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081995 مزایده بهره برداری تعدادی غرفههای پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081994 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081991 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081990 مزایده بهره برداری تعدادی غرفههای پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081988 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081987 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081986 مزایده بهره برداری تعدادی غرفههای پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081985 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081984 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081981 مزایده بهره برداری تعدادی غرفههای پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081980 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081979 مزایده بهره برداری تعدادی غرفه های پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
8081976 مزایده بهره برداری تعدادی غرفههای پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/30
صفحه 1 از 15