مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش شیر ضایعاتی سیلندر گازمایع 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش شیر ضایعاتی سیلندر گاز مایع 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات سیلندر گاز مایع 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات سیلندر گاز مایع 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات سیلندر گاز مایع 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۲۰ تن ضایعات خود 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات سیلندر گاز مایع 1400/05/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات سیلندر گاز مایع 1400/03/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1400/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ناشی از تعمیرات واگن های حمل گازریلی 1400/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ناشی از تعمیرات واگن های حمل گاز مایع ریلی 1400/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات سیلندر گاز مایع 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات سیلندر گاز مایع 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک تأسیسات کاربری صنعتی 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش مخازن حمل گاز مایع مستعمل 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش مخازن حمل گاز مایع مستعمل 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی مشتمل بر دسته و پایه جدا شده از سیلندرهای گاز مایع به وزن تقریبی ۱۲۰ تن 1399/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی مشتمل بر دسته و پایه جدا شده از سیلندرهای گاز مایع 1399/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5