کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8058484 مزایده واگذاری تعلیف علوفه دامنه استان مرکزی 1403/03/13 1403/03/26
8056602 مزایده تعلیف علوفه دامنه استان مرکزی 1403/03/13 رجوع به آگهی
7200631 مزایده فروش چوب و سرشاخه های توقیفی استان مرکزی 1402/07/24 رجوع به آگهی
7192396 مزایده حراج فروش چوب و سرشاخه استان مرکزی 1402/07/22 رجوع به آگهی
7191535 مزایده فروش چوب و سرشاخه های توقیفی استان مرکزی 1402/07/22 رجوع به آگهی
6057834 مزایده واگذاری زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی / مساحت اعیان : 90 / سطح کل زمین : 180 مترمربع استان مرکزی 1401/09/27 رجوع به آگهی
6056052 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان مرکزی 1401/09/27 رجوع به آگهی
6051840 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان مرکزی 1401/09/26 رجوع به آگهی
5986071 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان مرکزی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5982385 مزایده واگذاری فروش ساختمانی استان مرکزی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5909733 مزایده عرصه مرتعی ( بابت چرای دام ) در دو ایستگاه تولید بذر استان مرکزی 1401/08/12 1401/08/15
5898428 مزایده عرصه مرتعی ( بابت چرای دام ) در دو ایستگاه تولید بذر استان مرکزی 1401/08/09 1401/08/15
5789596 مزایده فروش ساختمانی مسکونی به مساحت زمین 180 متر مربع استان مرکزی 1401/07/20 رجوع به آگهی
5771381 مزایده فروش ساختمان نوع کاربری : مسکونی / مساحت اعیان : 90 / سطح کل زمین : 180 متر مربع استان مرکزی 1401/07/18 رجوع به آگهی
5769360 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان مرکزی 1401/07/18 1401/08/05
5711759 مزایده فروش ساختمانی با کاربری مسکونی استان مرکزی 1401/06/29 رجوع به آگهی
5687916 مزایده فروش زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی استان مرکزی 1401/06/23 رجوع به آگهی
5686263 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان مرکزی 1401/06/23 رجوع به آگهی
5681927 مزایده واگذاری یونجه های چین دوم، سوم و چهارم تولیدی استان مرکزی 1401/06/22 1401/06/29
5584324 مزایده واگذاری یونجه های تولیدی استان مرکزی 1401/05/24 1401/05/30
صفحه 1 از 7