کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151985 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت ماده 30 و 215 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان - تشت قایق - 7208 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151711 مزایده چرخ خیاطی استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151709 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت ماده 30 و 215 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان - موتور قایق 250 - 8246 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151708 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت ماده 30 و 215 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان - موتور قایق 200 - 8244 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151128 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 1160 مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151127 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت ماده 30 و 215 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان - موتور سیکلت - 8631 مروردشت 2 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151126 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 63254 - ایران 839 - مدل 1396 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151125 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 86324 ایران 838 - مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151124 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 85895 ایران 816 - مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151123 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 34525 ایران 817 - مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151122 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 93555 ایران 781 - مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151121 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 24128 ایران 839 - مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151120 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 23466 ایران 838 - مدل 1393 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151119 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 81238 ایرات 838 - مدل 1394 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151118 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 36144 ایران 817 مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151117 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 15576 ایران 597 - مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151116 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 49432 ایران 696 - مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151115 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - موتور سیکلت - 15524 - ایران 897 مدل 1395 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151114 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - پژو 405 - 274 ط 56 ایران 73 - مدل 1387 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
8151113 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت - پژو 405 - شماره موتور 92010041 - مدل 1389 استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/16
صفحه 1 از 15