مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 256.33 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/31 1401/01/29
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 238.79 / مساحت اعیان : 0 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 255.94 / مساحت اعیان : 0 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/23 1401/01/29
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 238.79 / مساحت اعیان : 0 / سطح کل زمین : 238.79 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده اتاقهای مهمانسرای قدیم شهرداری 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده اتاقهای مهمانسرای 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اتاقهای مهمانسرا به صورت اجاره 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده اتاقهای مهمانسرا 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/08/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن به تعداد ۹ قطعه 1400/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9